Ειδικός Στόχος

O ειδικός στόχος του έργου είναι η ένταξη νέων ηλικίας 15 – 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία επιχειρήσεων, συπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

  • Εξατομικευμένη στήριξη των άνεργων νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά τόσο μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια όσο και μέσω εξειδικευμένης βοήθειας από έμπειρους μέντορες
  • Καλλιέργεια κουλτούρας του «επιχειρείν»
  • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων νέων με έμφαση σε αυτούς που είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή και (επανα)κατάρτισης.